Değerli Bilim İnsanları, Öğretmenler, Eğitimciler ve Farklı Kurum Çalışanları;
 
Birincisi 8-10 Kasım 2018 tarihlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresinin ikincisi 3-5 Ekim 2019 tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü tarafından organize edilecektir. “Güçlü Coğrafya Eğitimi, Güçlü Gelecek” temasıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan İkinci Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’ne (UCEK-2019) sizleri davet etmekten onur duyuyoruz.
 
Bu duyuruda, coğrafya eğitimi, coğrafyanın tüm alt dalları ve coğrafya ile ilgili diğer disiplinlerden bazı alt başlıklara yer verilmiş ama kongredeki konularla ilgili herhangi bir sınırlama yapılmamıştır. Coğrafya eğitimcilerini, coğrafyacıları, coğrafya ile ilgili alanlardaki tüm akademisyenleri (Eğitim, Tarih, Biyoloji, Şehir ve Bölge Planlama, Sosyal Bilgiler, Politika, Çevre, Ekoloji, Arkeoloji, Peyzaj, Jeoloji, Harita, Geomatik, Maden, Ulaşım, Afet yönetimi vb.) coğrafya ile ilgili olabilecek tüm alanlardaki uzmanları, araştırmacıları, karar vericileri, ulusal ve yerel yöneticiler ile diğer uzmanları, öğretmenleri ve öğrencileri araştırmalarını ve çalışmalarını sunmak, paylaşmak ve dinleyici olmak üzere davet ediyoruz.
 
Özellikle son yirmi yıl boyunca insan, çevre ve mekân arasındaki sorunların anlaşılmaması ve bunlara kalıcı çözümler üretilememesinde coğrafya eğitiminde teoriye ağırlık verilmesi ve günlük yaşamda yeterince önemsenmemesinin önemli bir payı olduğu söylenebilir. Bu durumun sonucunda da, insanların hayatını etkileyen insan-doğa etkileşimi hakkındaki bilgi, beceri ve uygulamaların yeterince gelişmediği görülmektedir. İnsan, çevre ve mekân arasındaki ilişki ciddi ve doğru bir şekilde ele alınmazsa, gelecekte daha fazla olayın, insan yaşamını olumsuz etkileyeceği öngörülmektedir.   
 
Coğrafya eğitimiyle; insanın çevresini, onu sadece kullanmak ve ona hâkim olmak yerine, onu anlamak ve onunla nasıl bir uyum içinde yaşaması gerektiğine vurgu yapması kaçınılmazdır. Bu bağlamda “Güçlü Coğrafya Eğitimi, Güçlü Gelecek” yaklaşımının hem doğa hem de insan için sürdürülebilir bir birlikteliği planlamaya yardımcı olacağı söylenebilir.
     
Öte yandan son yıllarda, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çeşitli ülkelerde, gerek okullarda gerekse kamu kurumlarında coğrafya ve coğrafya eğitiminin yeri çarpıcı bir şekilde zayıflamış görünmektedir. Ancak coğrafya eğitimcileri ve coğrafyacılar olarak gelecek yüzyılın ve gelecek neslin ciddi çevresel ve mekânsal sorunlarla karşı karşıya kalacağı öngörülmektedir. Bu nedenle, coğrafya ve onunla yakından ilgili tüm akademik alanlarda çalışanları “Güçlü Coğrafya Eğitimi, Güçlü Gelecek” temasıyla ilgili herhangi bir konuda bildiri ve/veya poster sunmaya, atölye çalışmaları organize etmeye davet ediyoruz. Böylece daha etkili ve kalıcı bir coğrafya eğitimine altyapı oluşturabileceğimize inanıyoruz.
 
Kongre Dili
Kongrede ana diller Türkçe ve İngilizcedir. Başka dillerden bir oturum düzenleyecek kadar bildiri sunulursa o dillerde de oturum açılabilir.
 
Kongre Konuları
Kongrede sunulabilecek bildiri konularına ilişkin bazı alt başlıklar aşağıda önerilmiş ama kongredeki konularla ilgili herhangi bir sınırlama yapılmamıştır.
 • Güçlü Coğrafya Eğitimi Güçlü Gelecek: Erken çocukluk ve okul öncesi eğitimde doğa etkinlikleri, ilkokulda hayat bilgisi ve coğrafya eğitimi, ortaokulda sosyal bilgiler eğitimi, lisede coğrafya eğitimi, yükseköğretimde lisans ve lisansüstü programlarda coğrafya eğitimi, sınıf eğitimi ve coğrafya eğitimi, öğretmen yetiştirmede coğrafya eğitimi, coğrafya eğitiminde hizmet içi eğitim,  coğrafya eğitiminde uzaktan öğretim, özel eğitimde (işitme, zihin, görme engelliler ve üstün yeteneklilerde) coğrafya eğitimi, CBS eğitimi, çevre eğitimi, coğrafya eğitiminde; ders öğretim programları, öğrenme-öğretme süreçleri, arazi çalışmaları, teknolojinin değişen rolleri (BİT, CBS vb.), coğrafi öğrenme ortamları, aktif öğretme-öğrenme yöntemleri/stratejileri ve materyalleri, ders kitapları, ulusal ve uluslararası sınavlar (iGeo vb.) ile ölçme ve değerlendirme, coğrafya ve beceri eğitimi, coğrafya ve değer eğitimi, nicelik ve nitelik olarak coğrafya eğitimi araştırmaları vb.  
 
 • Güçlü Coğrafya Güçlü Gelecek: Klimatoloji, bitki örtüsü, hidrografya, biyocoğrafya, afetler ve afet yönetimi, risk analizi ve kriz yönetimi, çevre koruma, coğrafi işaret tescili ve markalaşma, çölleşme, peyzaj ekolojisi, ekosistemler, dağ ekosistemleri, sulak alanlar, jeomorfoloji, havza yönetimi (nehirler, göller), doğal kaynaklar, enerji, gıda, su, toprak, erozyon, sürdürülebilirlik, GIScience, uzaktan algılama, Ulusal ve uluslararası nüfus hareketleri, göçler, yerleşme, yeniden yerleşim, kentleşme, kentsel dönüşüm, tekno-coğrafya, siyasi coğrafya, coğrafya ve kent planlaması, çevre ve sürdürülebilirlik sorunları, mekânın siyasi organizasyonu, bölge ve ülke çalışmaları, davranışsal coğrafya, küreselleşme, kentsel ve bölgesel çalışmalar, turizm, eko-turizm, jeo-turizm, mekansal / çevresel sosyoloji, tarihi coğrafya, arazi kullanımı, arazilerin değişimi ve yönetimi, enerji üretimi, transferi ve ilgili sorunlar, coğrafyanın tarihçesi ve felsefesi.  
 
 • Coğrafya ile İlgili Diğer Disiplinler: Küreselleşme, ekonomi, iktisat, orman mühendisliği, jeoloji mühendisliği, şehir ve bölge planlama, sosyoloji, harita mühendisliği, yer bilimleri, jeopolitik, ekoloji, fizik, kimya, matematik, astronomi ve uzay bilimleri, STEM, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, ekonomi, teknoloji, siyaset bilimi, biyoloji, çevre bilimleri, çevre mühendisliği, jeofizik mühendisliği, geomatik mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, meteoroloji mühendisliği, tapu kadastro, enerji mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, enerji yönetimi, imalat mühendisliği, doğa bilimleri programları, nükleer enerji mühendisliği, petrol ve doğalgaz mühendisliği, dünyadaki enerji kaynakları, enerji koridorları, enerji ekonomisi ve gelecek, girişimcilik ekosistemi ve mekanın önemi, gıda mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, tarımsal biyo-teknoloji, tarımsal genetik mühendisliği, veteriner, zootekni, antropoloji, arkeoloji, Avrupa Birliği ilişkileri, felsefe, insan ve toplum bilimleri, psikoloji, tarih, siyaset bilimi, kültür varlıklarını koruma ve onarım, müzecilik vb.
Oturumlar / Paneller / Atölyeler  
Benzer konuda yapılan çalışmalar yine benzer isimli oturumlarda toplanacak olmasına rağmen aşağıdaki tarihlere kadar coğrafya eğitimi veya coğrafyanın herhangi bir alt dalına yönelik olarak özel oturum/panel veya atölye açma teklifinde bulunabilirsiniz. Tekliflerin ayrıntısına ve başvuru formlarına aşağıdaki ilgili linklerden ulaşabilirsiniz.
 • PANEL açma teklifi için tıklayınız. Son tarih: 5. 07. 2019
 • ATÖLYE / ÇALIŞTAY açma teklifi için tıklayınız. Son tarih: 5. 07. 2019
Bildiri ve Özet Gönderme
Bildiri özetleri gönderilirken bu link üzerinden kayıt olunmalı ve özetler sadece oradan gönderilmelidir. Bildiri özetleri kör hakemlik sistemiyle iki hakem tarafından değerlendirilecektir.    
 
Kayıt Ücreti
Kayıt ücretleri linkinde yer alan banka hesaplarına yatırılmalıdır.
 
 
 
Dönem
Bildiri Başvurusunda Bulunanlar
Poster Başvurusunda Bulunanlar
Sadece
Dinleyiciler
Erken Kayıt Ücreti
(20 Temmuz 2019’a kadar)
 
250 TL
 
150 TL
 
150 TL
Geç Kayıt ücreti
(20 Ağustos 2019’a kadar)
300 TL
175 TL
150 TL
Kongre günü kayıt
—–
——-
175 TL  
Katılım ücreti ile herkes en fazla 2 bildiri sunabilir, kayıt yaptırmak şartıyla istediğiniz atölyelere tam katılım sağlayabilir, ikram ve yemekler ile kongre çantası ve katılım belgesini alabilirsiniz.   
 
 
Önemli Tarihler
Sunum yapacak olanlar, panel düzenlemek isteyenler veya sadece dinleyici olarak katılmak isteyenler için kayıtlar 25 Ağustos 2019 günü sona erecektir.
 
                                                  İşlem
Son gün
Özet Bildiri /Poster Gönderme Başlangıcı
: 22 Mart 2019  
Özet Gönderme Son Gün
: 5 Temmuz 2019    
PANEL Açma Teklifi
5 Temmuz 2019
ATÖLYE / ÇALIŞTAY Teklifi Son Gün
5 Temmuz 2019
Kabul Mektubu Gönderme
: 10 Temmuz 2019
Erken Kayıt Son Gün
: 26 Temmuz 2019
Geç Kayıt Son Gün
: 20 Ağustos 2019  
Kongre Programı İlanı
: 01 Eylül 2019
UCEK 2019 Kongre
: 3-5 Ekim 2019
Tam Metin Gönderme Son Gün
: 01 Kasım 2019
 
Yayınlar
 1. Özetler kitapçığı 5 Eylül 2019: https://2019.ucek.org  
 2. Tam metin kongre kitabı 01 Aralık 2019: https://2019.ucek.org
 3. Tam metin hazırlama rehberi için: https://2019.ucek.org
 4. Coğrafya eğitimi alanında seçilen bildiriler, RIGEO (www.rigeo.org) dergisindeki bir özel sayıda derginin kendi kurallarına göre basılacaktır.
 5. Kongrede sunulan bildiriler, editörlük süreci sonunda “Güçlü Coğrafya Eğitimi Güçlü Gelecek” isimli editörlü kitapta Uluslararası Kitap Bölümü olarak yayınlanacaktır. Kitap bölümü kuralları için: https://2019.ucek.org 
 6. Atölye/Çalıştaylarda sunulan çalışmalar editörlük süreci sonunda “Liselerde Etkili Coğrafya Eğitimi” isimli editörlü kitapta Kitap Bölümü olarak tam metin şeklinde yayınlanacaktır. Kitap bölümü kuralları için: https://2019.ucek.org 
 
Kongre Yeri
İkinci Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir.  
Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Meşelik Yerleşkesi, Kongre ve Kültür Merkezi, 26480, Odunpazarı, Eskişehir, Türkiye. Kongre ve Kültür Merkezi sanal tur için tıklayınız
Eskişehir’e Ulaşım
Eskişehir, Ankara ve İstanbul arasındaki ulaşım koridoru üzerinde yer almaktadır. O nedenle ülkemizin her köşesinden ulaşmak oldukça kolaydır. Ayrıca Konya, Ankara ve İstanbul üzerinden Yüksek Hızlı Tren ile rahatlıkla ulaşım sağlanabilir.
 • Yüksek Hızlı Tren ile Ankara’dan Eskişehir’e yaklaşık 1 saat 30 dk.’da varılmaktadır.
 • Yüksek Hızlı Tren ile İstanbul’dan Eskişehir’e yaklaşık 2 saat 30 dk.’da varılmaktadır.
 • Yüksek Hızlı Tren ile Konya’dan Eskişehir’e yaklaşık 1 saat 40 dk.’da varılmaktadır. 
 • Yüksek Hızlı Tren ve Diğer Tren Seferleri için tıklayınız
 • Ankara’dan otobüs seferleri için tıklayınız.  
 • İstanbul’dan otobüs seferleri için tıklayınız
Eskişehir’de Konaklama
Eskişehir’de konaklama imkânları oldukça gelişmiş olup bu linkte kongre yerine göre yakından uzağa doğru bazı konaklama seçenekleri verilmiştir. Bu sayfada sıralanan oteller kongremiz için özel indirimli fiyatlar sunmakta olup, kongre için davetiye alan katılımcılar ilgili otelin sayfasındaki indirimli fiyattan faydalanabilecektir. 
Arazi Gezisi
İsteğe bağlı olarak kongre sonrası iki gezi planlanmaktadır. Gezilere katılmak için kongrenin ilk günü mutlaka kayıt masasındaki gezi listesine kayıt yaptırmalısınız.
 1. Frig Vadisi (06 Ekim/Pazar 2019, Saat: 08.00-16.00-20 TL)  
 2. Sivrihisar   (06 Ekim/Pazar 2019, Saat: 08.00-16.00-20 TL)  
İkinci Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresinin tüm katılımcılar için unutulmaz bir deneyim ve başarıya dönüşmesi için bize katılacağınızı umuyor ve sizleri aramızda görmeyi diliyoruz.
3-5 Ekim 2019 tarihlerinde Eskişehir’de buluşmak dileğiyle, organizasyon komitesi olarak,
Saygılar sunarız,
 
Prof. Dr. Eyüp Artvinli
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü